I valori di Brembo

Wartości Brembo

 

​Wartości Brembo 


Etyka, jakość, waloryzacja, proaktywność i przynależność to 5 zasad zawartych w Karcie Wartości Brembo. Stanowi ona narzędzie definiujące zachowania, które odpowiadają wszystkim ustanowionym wartościom firmy. Dzięki niej, poprzez realizację swojej zawodowej roli i okazaniu przynależności, każdy może znaleźć pomoc w codziennych, wymagających sytuacjach.


 
 

ETYKA

Nawiązywanie relacji między firmą i pracownikami, bazując na szacunku i uczciwości oraz przedkładając interes ogółu nad interes jednostki. Budowanie rozwoju firmy na szacunku do społeczeństwa i środowiska oraz zachowanie przejrzystości w stosunku do współpracowników, klientów i dostawców.

WARTOŚCI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Będąc liderem, spoczywa na nas odpowiedzialność za szybkie, zdecydowane, profesjonalne i wiarygodne podejmowanie decyzji. 
PREJRZYSTOŚĆ: Wyrażanie się jasno i otwarcie, aby uniknąć nieporozumień i zbudować trwałe, bliskie relacje w firmie i na zewnątrz.


KOMPETENCJE

ROZWÓJ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Wzięcie osobistej odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystywanie zasobów firmy. Szerzenie ducha odpowiedzialności na wszystkich poziomach i jednoczesna koncentracja na własnym zakresie odpowiedzialności. Przejrzystość i uczciwość w kontaktach z otoczeniem. 

WIARYGODNOŚĆ: Bycie integralną częścią firmy, dzielenie jej misji, celów i wartości. Odpowiednie i profesjonalne działanie udzielające się innym.

 

JAKOŚĆ​​​

Dla Brembo jakość to dążenie do doskonałości, ciągłe ulepszanie i odkrywanie nowych umiejętności. Wszystko po to, by osiągać sukcesy zarówno jednostki, jak i firmy. Oznacza to maksymalne poświęcenie celem uzyskania maksymalnej wewnętrznej i zewnętrznej satysfakcji klienta oraz zapewnienie, że dostarczymy dokładnie to, czego oczekuje. 


 

WARTOŚCI 


 

ZAANGAŻOWANIE: Wykonuj zadania z pasją, podzielaj wizję oraz cele firmy. 

SŁUCHANIE: Zachwycaj wewnętrznych i zewnętrznych klientów poprzez ciągłe wsłuchiwanie się w ich potrzeby, nawet te niewyrażone.

KOMPETENCJE

ORIENTACJA NA KLIENTA: Skupienie działań na zaspokojeniu potrzeb zarówno klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów firmy. Uczestnictwo w potrzebach klientów, zapewniające odpowiednie reakcje w zależności od poziomu odpowiedzialności. 

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI: Utrzymywanie i kontrola wydajności i jakości, ścisłe wyznaczanie standardów ilościowych i jakościowych. Efektywne zarządzanie czasem, również pod presją. Zidentyfikowanie i zapewnienie zasobów niezbędnych do wykonania zadania. 

WYPRACOWANIE KONSENSUSU: Silny wpływ na innych pozwalający osiągnąć porozumienie na drodze negocjacji i przejrzystej perswazji. Rozwiązywanie konfliktów przy użyciu technik negocjacji, aby przekonać innych i wpłynąć na ich działania. 

DOSTARCZANIE ROZWIĄZAŃ: Służenie innym za przykład umiejętności i wiedzy. Systematyczne wiązanie wszystkich elementów zidentyfikowanych problemów, korzystanie z różnych źródeł, aby znaleźć najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie.

 

ROZWÓJ

Wykrywanie, rozwijanie i promowanie umiejętności. 

WARTOŚCI

        
TROSKA: Umiejętność słuchania i udzielania rad, motywacja innych przez docenianie ich osiągnięć. 

ZAUFANIE: Wiara w zaangażowanie współpracowników i ich świadomość naszej wartości. 

POKORA: Akceptacja dialogu, unikanie arogancji i brak przekonania o własnej nieomylności.


KOMPETENCJE

WSPARCIE: Wspieranie współpracowników w rozwoju umiejętności i poprawie wydajności, aby osiągnąć założone cele. Ocenianie na podstawie faktów oraz konstruktywne wskazówki. 

WPŁYW NA MOTYWACJĘ: Poprawne odczytanie i interpretacja motywacji współpracowników zapewniające prawidłowe odpowiedzi na ich wymagania. Zdolność do stymulacji ich energii pomagająca im osiągnąć osobiste cele.

 

PROAKTYWNOŚĆ 

Uczestnictwo w zmianach jako ciągłe dążenie do sukcesu. Promowanie innowacyjnych rozwiązań wyprzedzających oczekiwania i wiara w decyzje podjęte, aby zapewnić przewagę konkurencyjną. 


 

WARTOŚCI 


 

ODWAGA: Zdecydowane stawianie czoła problemom, przekraczanie granic, aby uchwycić nadarzające się okazje. 

ZMIANA: Uczestnictwo w zmianach, aby „napędzać” rozwój. 


 

KOMPETENCJE 


 

MYŚLENIE STRATEGICZNE: Praca ze strategicznym podejściem, aby osiągnąć cele firmy. Wypracowanie i rozwój strategii poprzez identyfikację i promocję pozytywnych perspektyw firmy. Myślenie w odniesieniu do długookresowego wzrostu. Skuteczna prezentacja swojej wizji. 

PROMOWANIE INNOWACJI: Tworzenie nowych pomysłów, wizji i podejść, koncentracja na produkcie, projektach i procesach. Uczestnictwo w zmianach i śmiałe promowanie ich w każdej sytuacji. 

PODEJMOWANIE RYZYKA: Szybkie i jasne podejmowanie decyzji mogących wydawać się trudnych i ryzykownych połączone ze skutecznym radzeniem sobie z ich efektami. Bazowanie na swojej inicjatywie, zbieranie wszystkich niezbędnych informacji przed podjęciem decyzji. 

PRZYSTOSOWANIE DO ZMIAN: Zdolność do adaptacji zachowań w zmiennych warunkach. Chęć akceptacji zmian, również tych wywodzących się z innych. 


 

PRZYNALEŻNOŚĆ

Dla Brembo oznacza to stworzenie jednego zespołu składającego się z firmy, pracowników, klientów i dostawców. Oznacza to wspólne tworzenie wizerunku Brembo, jego reputacji i poczucia dumy z przynależności do Brembo. To także tworzenie i realizacja planów, strategii i celów firmy.


 

WARTOŚCI 


 

STYL: Każdy w Brembo zachowuje się ze wzajemnym szacunkiem, przyswajając zachowania wywołujące pozytywne wrażenia. 

PARTNERSTWO: Bycie proaktywnym i współpraca z klientami i dostawcami, dzielenie z nimi planów i celów dla osiągnięcia wzajemnych korzyści. Każdy czuje się ważną częścią firmowych procesów. 


 

KOMPETENCJE 


 

PRACA ZESPOŁOWA: Wspieranie innych, okazywanie chęci i szacunku w relacjach międzyludzkich. Wydajna praca ze współpracownikami, klientami i dostawcami. Odpowiednie zachowanie prezentujące osobiste wartości zgodne z wartościami firmy. 

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA: Jasne wyrażanie opinii, przekazywanie informacji i kluczowych punktów dyskusji, branie pod uwagę odmiennych charakterów każdej osoby. Zdolność otwartego i konstruktywnego prezentowania różnicy zdań. Szybkie odpowiedzi na potrzeby słuchaczy i obserwacja ich reakcji oraz opinii. 

ŚWIADOMOŚĆ ZRÓŻNICOWANIA: Dogadywanie się z ludźmi różnych kręgów kulturowych, na każdym poziomie organizacji. Nawiązywanie szerokich, różnorodnych i efektywnych relacji międzyludzkich zarówno wewnątrz i na zewnątrz organizacji, ze współpracownikami, klientami i dostawcami. Postrzeganie różnorodności jako szansy na osobiste i zawodowe wzbogacenie i wzrost.


 

 
 

 

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Podążaj za nami

Follow us on FacebookTwitterYouTubeLinkedInPinterestInstagramYoukuWeibosnapchat.pngVKwechat.pngTikTok