Všeobecné obchodní podmínky

​​​​VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BREMBO S.p.A.​

        
1. Obecné ustanovení

​ Prodej produktů BREMBO S.p.A. (dále jen „produkty“) se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), které se považují za automaticky přijaté po objednávce ze strany zákazníka a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Brembo SpA (dále jen „Brembo“) a zákazníkem. Jakákoli změna, doplnění nebo výjimka je platná pouze tehdy, pokud byla přijata písemně ze strany Brembo jako doplněk k VOP.

2. Uzavření smlouvy

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou ve chvíli, kdy BREMBO písemně potvrdí objednávku vydanou zákazníkem, a v každém případě, kdy se zahájí provádění zakázky. V posledně jmenovaném případě budou VOP považovány za přijaté ze strany zákazníka bez objednávky.

3. Dodávka a přechod rizika

3.1. Dodací lhůta se počítá v pracovních dnech a začíná běžet ode dne přijetí objednávky ze strany Brembo za předpokladu, že Brembo obdržela všechny údaje potřebné pro řádnou realizaci prodeje.

3.2. Nebylo-li mezi Brembo a zákazníkem písemně dohodnuto jinak, dodání produktů se rozumí z výrobního závodu ve skladech BREMBO, a proto riziko a nebezpečí přechází na klienta v okamžiku předání produktu přepravci nebo zasílateli. Termíny dodávek, s výjimkou případů vyšší moci, jsou uvedeny v potvrzení objednávky nebo jinak stanoveny písemnou formou mezi smluvními stranami. Žádné zpoždění nemůže být důvodem k žádosti o zrušení objednávky nebo náhradu škody či ušlého zisku, ani zboží z tohoto důvodu nelze odmítnout. Každý závazek BREMBO je nicméně podmíněn možnosti získání potřebných surovin.

4. Cena

4.1. Prodejní cena produktů naceněných franko ze skladu BREMBO vyplývá z potvrzené objednávky BREMBO, nebo je to případně cena uvedená v ceníku; tato cena je vždy bez nákladů na daně, kolkovné, clo, přístavní poplatky a dalších nároky.

4.2. V případě změn v cenách surovin, nákladech na pracovní síly a dalších nákladech odvozených od tržních cen Brembo bude moci upravit ceny i během samotné dodávky.

5. Fakturace a upozornění na zásilku

Faktura bude vydána po přípravě zboží ke spedici a slouží zákazníkovi jako upozornění na zásilku.

6. Platba a výhrada vlastnictví

6.1. Aby mohla být platba považována za platnou a uhrazenou, musí být provedena v sídle společnosti BREMBO do 30 dnů od data vystavení faktury, není-li písemně v potvrzení objednávky stanoveno jinak. Platba musí být provedena v dohodnutém termínu, i když je dodávka zpožděna z důvodu dopravy z důvodů, které nelze připsat BREMBO a nesmí být pozastavena v případě neexistence předchozího písemného svolení společnosti Brembo a to i v případě, že část dodávky je stále ještě třeba dodat.

6.2. V případě opožděné platby splatných částek budou narůstat úroky z prodlení vypočítané na základě ustanovení právní vyhlášky č. 231/2002 a/nebo jeho případných následných změn a/nebo dodatků.

6.3. V případě splátkových plateb opoždění platby, a to i částečné, opravňuje společnost Brembo okamžitě dlužníka tohoto privilegia zbavit.

6.4. Smluvní strany také berou na vědomí, že produkt, který je předmětem prodeje, zůstává majetkem BREMBO do chvíle, než zákazník zcela zaplatí dohodnutou cenu.

7. Záruky, odpovědnost a reklamace

7.1. Produkty

7.1.1 Kvalita a omezení používání
Produkty jsou navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky na nejvyšší kvalitu a se specifikacemi uvedenými výrobcem. Použití produktů k účelům jiným, než ke kterým jsou tyto produkty navrženy a vyrobeny, se nepředpokládá. BREMBO je tedy zproštěna veškeré odpovědnosti jakéhokoli druhu včetně „odpovědnosti za vady výrobků“ vyplývající z použití produktů mimo výše uvedené limity a/nebo mimo jejich běžného opotřebení a/nebo problémů souvisejících s komfortem, hlukem, vibracemi nebo neplynulostí při jízdě. Jakákoli úprava produktů nebo manipulace s nimi může ohrozit vaši bezpečnost a v každém případě zneplatní záruky poskytované společností BREMBO.

7.1.2. Instalace a údržba
Produkty musí být instalovány kompetentními a vysoce kvalifikovanými pracovníky provádějícími profesionální činnosti v tomto odvětví, kteří získali zvláštní školení v oblasti jejich použití a kterým jsou tyto produkty určeny. Tyto produkty musí být předmětem pravidelné údržby. Instalace a údržba produktů jsou podrobně popsány v návodu, který je součástí balení produktu (dále jen "návod"). BREMBO je tedy zproštěna veškeré odpovědnosti jakéhokoli druhu včetně „odpovědnosti za vady výrobků“ vyplývající z nedodržení pokynů uvedených v návodu zákazníkem a/nebo nenáležité a/nebo nesprávné instalace na vozidle a/nebo žádné či nesprávné údržby.

7.1.3. Smluvní záruka a reklamace
BREMBO garantuje, že její produkty jsou nejvyšší kvality, bez vad materiálu a zpracování a splňují specifikace uvedené výrobcem. Pokud by při přijetí produktů zákazník zjistil jakoukoliv neshodu, příkladné reklamace zjevných i skrytých vad nedostatků musí být vzneseny zákazníkem písemně do 8 (osmi) dnů od zjištění vady nebo v jiné lhůtě stanovené zákonem, a vadné díly musí být zaslány na zodpovědnost a náklady zákazníka franko ze závodu BREMBO dle pokynů poskytnutých společností Brembo. Teprve poté, co oddělení kontroly kvality BREMBO vadu uzná, případné kusy prohlášené za vadné BREMBO vymění. V každém případě je odpovědnost BREMBO a jejích zástupců a/nebo distributorů a/nebo jiného zprostředkovatele Brembo omezena maximální výši kupní ceny produktu. Záruka je vyloučena v případě, že produkt není instalován, provozován a/nebo řádně udržován podle pokynů podrobně uvedených v návodu. BREMBO nenabízí žádnou záruku, výslovnou nebo nepřímou, které přesahuje vlastní odpovědnost výslovně uvedenou v tomto článku. Žádný agent a/nebo distributoři a/nebo jakýkoliv zprostředkovatel BREMBO není oprávněn poskytovat další záruky kromě těch, které jsou obsaženy v těchto VOP s výjimkou v případě výslovného písemného povolení ze strany BREMBO. Je také stanoveno, že u surovin, které nejsou výslovně zpracovány společností BREMBO, BREMBO garantuje stejnou formu, jakou obdrží od svých dodavatelů. 7.2. Závodní produkty (Produkty Racing)

7.2.1. Záruky Na „závodní“ produkty se vztahují pouze ustanovení uvedená níže a jak je uvedeno v „katalogu závodních produktů“ ve znění platném v době objednávky (dále jen "závodní katalog"). "Závodní" produkty jsou navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky na sportovní soutěžení a se specifikacemi uvedenými výrobcem. Nepředpokládá se u nich použití na veřejných komunikacích. BREMBO je tedy zproštěna veškeré odpovědnosti jakéhokoli druhu včetně „odpovědnosti za vady výrobků“ vyplývající z použití produktů mimo výše uvedené limity a/nebo mimo jejich běžného opotřebení a/nebo problémů souvisejících s komfortem, hlukem, vibracemi nebo neplynulostí při jízdě. Jakákoli úprava závodních produktů nebo manipulace s nimi může ohrozit vaši bezpečnost a v každém případě zneplatní záruky poskytované společností BREMBO.

7.2.2. Instalace a údržba
Závodní produkty musí být instalovány kompetentními a vysoce kvalifikovanými pracovníky provádějícími profesionální činnosti v "soutěžním" odvětví, kteří získali zvláštní školení v oblasti jejich použití a kterým jsou závodní produkty určeny. Závodní produkty musí být předmětem pravidelné údržby. Požadavky na instalaci a údržbu jsou uvedeny v pokynech poskytnutých společností Brembo a uvedených v závodním katalogu. BREMBO je tedy zproštěna veškeré odpovědnosti jakéhokoli druhu včetně „odpovědnosti za vady výrobků“ vyplývající z nedodržení pokynů uvedených v závodním katalogu zákazníkem a/nebo nenáležité a/nebo nesprávné instalace na vozidle a/nebo žádné či nesprávné údržby.

7.2.3. Podmínky použití
Zákazníci berou na vědomí, že v důsledku zvláštních provozních a podmínek a podmínek prostředí, ve kterých se „závodní“ produkty používají v soutěžním kontextu, mohou být tyto produkty vystaveny extrémním podmínkám použití, které mohou překročit konstrukční limity a limity ovladatelnosti, které je Brembo schopna garantovat. BREMBO se tedy zbavuje veškeré odpovědnosti jakéhokoli druhu včetně „odpovědnosti za vady produktů“, které vyplývají z použití těchto „závodních produktů“ v extrémních podmínkách v soutěžích.

7.2.4. Smluvní záruka a reklamace
BREMBO garantuje, že její závodní produkty jsou nejvyšší kvality, bez vad materiálu a zpracování a splňují specifikace uvedené výrobcem. Pokud by při přijetí závodních produktů zákazník zjistil jakoukoliv neshodu, příkladné reklamace zjevných i skrytých vad nedostatků závodních produktů musí být vzneseny zákazníkem písemně do 8 (osmi) dnů od zjištění vady nebo v jiné lhůtě stanovené zákonem, a vadné díly musí být zaslány na zodpovědnost a náklady zákazníka franko ze závodu BREMBO dle pokynů poskytnutých společností Brembo. Teprve poté, co oddělení kontroly kvality BREMBO vadu uzná, případné kusy prohlášené za vadné BREMBO vymění. V každém případě je odpovědnost BREMBO a jejích zástupců a/nebo distributorů a/nebo jiného zprostředkovatele Brembo omezena maximální výši kupní ceny produktu. Záruka je vyloučena v případě, že závodní produkt není instalován, provozován a/nebo řádně udržován podle pokynů podrobně uvedených v v pokynech stanovených v závodním katalogu BREMBO. BREMBO nenabízí žádnou záruku, výslovnou nebo nepřímou, které přesahuje vlastní odpovědnost výslovně uvedenou v tomto článku. Žádný agent a/nebo distributoři a/nebo jakýkoliv zprostředkovatel BREMBO není oprávněn poskytovat další záruky kromě těch, které jsou obsaženy v těchto VOP s výjimkou v případě výslovného povolení ze strany BREMBO.

8. Rozhodné právo a příslušný soud

Prodej zboží mezi společností BREMBO a Zákazníkem se řídí italským právem a podléhá italské jurisdikci. Řešení jakéhokoli sporu bude svěřeno do výlučné pravomoci soudu v Bergamu. ​​

        

 

 

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Seguici su

Seguici su FacebookTwitterYouTubeLinkedInPinterestInstagramYoukuWeibosnapchat.pngVKwechat.pngTikTok