I valori di Brembo

Hodnoty Brembo

​​​Hodnoty Brembo​

Etika, kvalita, zhodnocení, proaktivita a sounáležitost je 5 hlavních principů, které tvoří hodnotový žebříček Brembo. Ten je nástrojem, který definuje postupy a chování v jednotlivých oblastech firemního dědictví hodnot.


 
 

ETIKA

Pro Brembo je zásadní nastavit vztah mezi jednotlivcem a organizací zakládající se na cti, slušnosti a úctě, který upřednostňuje společné zájmy před zájmy individuálními; To znamená založit podnikový vývoj na úctě k člověku a životnímu prostředí a jednat transparentně ve styku s kolegy, klienty i dodavateli.

HODNOTY

ZODPOVĚDNOST: Je ctí a povinností hlavních představitelů činit rozhodnutí včas, s odhodláním, profesionalitou a důvěryhodností. TRANSPARENTNOST: Vyjadřovat se otevřeně, jasně a zabraňovat nedorozuměním a manipulací s cílem vybudovat hluboké, oddané a dlouhodobé vztahy, a to jak uvnitř, tak vně společnosti.

DOVEDNOSTI

ROZVOJ ODPOVĚDNOSTI: Používat uvážlivě a náležitě všechny zdroje organizace. Podporovat přijímání osobní odpovědnosti na všech úrovních i přes nutnost přísně svoji oblast působení kontrolovat. Být transparentním a upřímným ve styku s vnějším prostředím a společenskou komunitou.
DŮVĚRYHODNOST: Být nedílnou součásti firmy; dělit se a prosazovat její poslání, hodnoty a cíle. Jednat korektně a profesionálně v pracovních situacích a přenášet na ostatní důvěryhodnost a kompetentnost.

 

KVALITA

Kvalita pro Brembo znamená prosazovat výtečnost, inovace a zlepšování vlastních dovedností za účelem dosažení firemního i osobního úspěchu; Znamená to obětovat se pro maximální uspokojení interního a externího klienta a prokázat vnitřním a vnějším partnerům a zainteresovaným osobám, že to, co bylo dohodnuto, od firmy nepochybně dostanou.

HODNOTY

ANGAŽOVANOST: Dělat věci s vášní, sdílet firemní vize a cíle v rámci firemní oblasti působnosti.
NASLOUCHÁNÍ: Hýčkat interního a externího zákazníka neustálou pozorností k jeho potřebám, a to i k oněm nevysloveným.

DOVEDNOSTI

ZAMĚŘENÍ NA KLIENTA: Zaměřit vlastní činnost na uspokojení externího a interního klienta při zachování hlavních zájmů organizace. Předvídat potřeby zúčastněných stran a okamžitě adekvátně reagovat na vlastní úrovni odpovědnosti.
TENDENCE K DOSAŽENÍ DOKONALOSTI: Udržovat a kontrolovat produktivitu a kvalitu a stanovovat důsledně vysoké kvantitativní a kvalitativní normy. Efektivně nakládat s časem i pod tlakem. Určit a zorganizovat zdroje nezbytné k dosahování úkolů.
DOSAŽENÍ KONSENSU: Mít velký vliv na ostatní a přimět je ke spolupráci přesvědčováním, diskusí a vyjednáváním, jasným a transparentním způsobem. Delegovat na základě pečivého zhodnocení spolupracovníků a dosahovat jejich souhlasného názoru. Být schopen moderovat konflikty prostřednictvím vyjednávacích strategií k ovlivnění a přesvědčení ostatních.
​​ NACHÁZENÍ ŘEŠENÍ: Prokazovat schopnost a kompetence v rámci svého postavení a stát se referenčním bodem pro ostatní. Spojovat systematicky různé prvky zjištěných problémů, které jsou předmětem analýzy, a klást si otázky a využívat více zdrojů s cílem dospět k vhodným řešením v různých situacích.

 

ZHODNOCENÍ

Pro Brembo to znamená zavázat se k objevování, rozvoji a prosazování lidských dovedností.

HODNOTY

POZORNOST: Naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu, rozeznat dobře odvedenou práci v zájmu posílení výkonnosti a sebevědomí lidí. DŮVĚRA: Znamená víru v hodnotu druhých a jejich povědomí o vlastní hodnotě.
POKORA: Vědět, jak se vložit do diskuse, vyhýbat se arogantním postojům, přijmout dialog.

DOVEDNOSTI

PODPORA: Schopnost podpořit spolupracovníky v rozvoji jejich schopností a zlepšování jejich výkonu na cestě za vytýčeným cílem. Formulovat hodnocení na základě konkrétních a relevantních skutečností a poskytovat konstruktivní a přínosnou zpětnou vazbu.
DOPAD NA MOTIVACI: Číst a správně interpretovat pohnutky spolupracovníků a přicházet s přiměřenými odpověďmi na jejich potřeby. Umět zmobilizovat energii lidí s cílem pomoci jim dosahovat stanovených osobních cílů. ​

 

 

PROAKTIVITA

Proaktivita pro Brembo znamená předvídat změny jako neustálou výzvu pro dosažení úspěchu. Znamená to podporovat inovativní řešení a překračovat očekávání a věřit ve volby, které mají zajistit udržitelnou konkurenceschopnost.

HODNOTY

ODVAHA: Vědět, jak se vypořádat s určitými situacemi plnými výzev, překonávat hranice, a dokázat se chopit příležitostí.
ZMĚNA: Interpretovat a sdílet změnu jako páku pro rozvoj podnikání.

DOVEDNOSTI

STRATEGICKÉ MYŠLENÍ: Pracovat se strategickým přístupem k dosahování cílů organizace. Definovat a rozvíjet strategie a identifikovat a prosazovat pozitivní a konkurenční myšlení u scénářů organizace. Uvažovat ve smyslu dlouhodobého růstu. Být schopen efektivně předávat vlastní vizi.
INOVATIVNOST: Přicházet s myšlenkami, vnímáním světa a přístupy, které jsou nové, s intenzivním zaměřením na produkty, projekty a procesy. Předvídat a navrhovat změny a podporovat je odhodlaně v každé situaci.
PŘIJETÍ RIZIKA: Být schopen činit jasná a rychlá rozhodnutí, které mohou zahrnovat těžké volby a vypočítaná rizika a předpokládané následky. Přicházet s vlastními iniciativami a sbírat informace nutné před rozhodováním.
PŘIZPŮSOBIVOST ZMĚNÁM: Schopnost přizpůsobit své chování aktuální situaci a proměňovat změny v příležitosti. Být schopen akceptovat myšlenky a nové návrhy, i když jsou plodem práce všech.
SOUNÁLEŽITOST: Pro Brembo znamená vytvořit jeden velký tým tvořený společností, jejími spolupracovníky, klienty a dodavateli podílejícím se na společném díle díky sdílení strategie. Přispět k obrazu a pověsti společnosti Brembo, cítit se hrdí na příslušnost ke společnosti "Brembo" a být za to uznáváni;

 
 

SOUNÁLEŽITOST

Pro Brembo znamená vytvořit jeden velký tým tvořený společností, jejími spolupracovníky, klienty a dodavateli. Znamená to přispět k obrazu a pověsti společnosti Brembo, cítit se hrdí na příslušnost ke společnosti "Brembo" a být za to uznáváni; A konečně to znamená také sdílet podnikatelský záměr prostřednictvím znalosti strategie a cílů.

HODNOTY

STYL: S ohledem na maximální vzájemnou úctu každý člověk ve společnosti Brembo jedná a chová se tak, aby vytvořil pozitivní dojem na partnera.
PARTNERSKÉ VZTAHY: Být aktivní a spolupracovat se zákazníky a dodavateli, sdílet cíle a plány za účelem uspokojení vzájemných potřeb; Cítit spoluúčast na podnikových procesech.

DOVEDNOSTI

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE: Podporovat ostatní a být dostupný a ohleduplný v interakci. Pracovat efektivně s kolegy, spolupracovníky, klienty a dodavateli. Chovat se korektně a prokazovat jasné osobní hodnoty, které se integrují s hodnotami organizace.
EFEKTIVITA V KOMUNIKACI: Schopnost jasně vyslovovat vlastní názory, informace a klíčové body v každém rozhovoru s ohledem na specifičnost účastníků diskuse. Schopnost otevřeně a konstruktivně vyjádřit vlastní nesouhlas. Schopnost rychle zareagovat na potřeby naslouchajícího a umět věnovat pozornost reakcím a zpětné vazbě.
ZOHLEDNĚNÍ ODLIŠNOSTÍ: Navazovat dobré vztahy s příslušníky jiných kultur na jakékoliv organizační úrovni. Budovat širokou, rozmanitou a efektivní síť kontaktů uvnitř i vně organizace s kolegy, spolupracovníky, klienty a dodavateli. Schopnost vidět příležitost k obohacení a růstu v objevování odlišností. ​​​