Różnorodność

 

​​​​​​​​

Zgodnie z Kodeksem Grupy dot. Podstawowych Zasad Pracy Brembo kieruje się zasadą, zgodnie z którą wszystkie osoby powinny mieć taki sam dostęp do zatrudnienia, udogodnień, usług i programów bez względu na cechy nie mające nic wspólnego z wydajnością, kompetencjami, wiedzą czy kwalifikacjami. Uznajemy i promujemy pozytywną wartość różnorodności.
Brembo zabrania dyskryminacji oraz nękania jakiejkolwiek osoby ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, wyznanie, wiek, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny, fakt posiadania potomstwa, ciążę, niepełnosprawność, orientację seksualną lub jakiekolwiek inne cechy osobowe i/lub warunki.


​​​ 

Brembo oczekuje również, że menedżerowie, pracownicy, przedstawiciele, partnerzy handlowi oraz interesariusze prowadzący kiedykolwiek i gdziekolwiek działalność na rzecz Brembo lub biorący udział w jakimkolwiek projekcie, procesie, wydarzeniu lub działaniu Brembo, stworzą i utrzymają środowisko wolne od dyskryminacji (włączając w to nękanie, zastraszanie lub zemstę) jako niezbędny element sposobu prowadzenia działalności Brembo.


 

Ze względu na naszą naturę dużej międzynarodowej, stale i szybko rozwijającej się grupy zmuszonej działać w różnorodnym otoczeniu na świecie, budowanie kultury promującej różnorodność staje się kluczowym czynnikiem konkurencyjnym sprzyjającym środowisku, w którym liczą się różne punkty widzenia, gdzie każdy głos jest ważny i gdzie każdy może poczuć się integralną częścią organizacji Brembo.
​Tak naprawdę grupa Brembo stanowi międzykulturowy zespół: ze 100 pracowników Brembo 32 pracuje we Włoszech, 20 w Polsce, 15 w Chinach, 9 w Czechach, 9 w Meksyku i 7 w USA. Pozostała ósemka jest rozrzucona po Brazylii, Indiach, Wielkiej Brytanii, Japonii i innych krajach.

 

 
 

Brembo sprzyja również integracji różnych grup wiekowych, dając młodym pracownikom prawo głosu, jak również opierając się na wiedzy bardziej doświadczonej kadry. Jeśli będziemy rozpatrywać rozpiętość wiekową personelu, będzie się ona plasować następująco: 25% to osoby poniżej 30 roku życia, 33% to grupa pomiędzy 31 i 40 lat, 28% to pracownicy w wieku 41-50 lat, a 15% stanowią osoby starsze niż 50 lat.

​Waga przykładana przez Brembo do różnorodności i integracji przejawia się również w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi zasadami i polityką ustanowionymi na podstawie odpowiednich obowiązujących przepisów prawa. Na 31 grudnia 2018 r. w Brembo było zatrudnionych 157 osób z niepełnosprawnościami.